Uslovi najma vozila

USLOVI I PRAVA KORIŠĆENJA

Upoznajte se sa detaljima ugovora o zajmu vozila

Uvod

Agencija za iznajmljivanje automobila i lakih motornih vozila HILL Rent a car ( u daljem tekstu – Najmodavac) iznajmljuje vozilo najmoprimcu (u daljem tekstu – Korisniku usluga) na vreme i uz uslove određene ovim ugovorom.

Član 1.

Korisnik usluga se svojeručnim potpisom obavezuje na prihvatanje i poštovanje sledećih opštih uslova, kao i preuzimanje svih prava i obaveza koje proističu iz ovog ugovora:

 • Da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora;
 • Da ima 21 godinu starosti i važeću vozačku dozvolu minimum dve godine;
 • Da prima vozilo u ispravnom stanju, sa punim rezervoarom i svim pripadajućim priborom i dokumentima, te će isto vratiti u identičnom stanju;
 • Da iznajmljeno vozilo vrati u roku naznačenom na prednjoj strani ili ranije na zahtev najmodavca uz toleranciju kašnjenja od 60 minuta, posle čega se zaračunava dodatni dan najma;
 • Da produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca 24 sata pre istoka roka vraćanja vozila;
 • Da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometra i o kvaru brojača najbližim putem obavesti Najmodavca;
 • Da, ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen, plati Najmodavcu iznos troškova za 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila;
 • Da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja;
 • Da iznajmljeno vozilo ne koristi:
 1. Pod uticajem alkohola ili droga;
 2. U protivzakonite svrhe (npr. krivično delo, carinski i devizni prekršaj);
 3. Za obuku vozača;
 4. Za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu;
 5. Za vuču drugih vozila, prikolica;
 6. Za učestvovanje u motosportskim priredbama;
 7. Za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima, tenkabastog materijala koji može oštetiti vozilo;
 8. Za vreme kada mu je na snazi zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom;
 9. Za vreme isteka važenja vozačke dozvole
 • Da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili pozajmi trećem licu;
 • Da vozilom upravlja sam ili lice koje je on ovlastio, pod uslovom da to lice ima najmanje 21 godinu starosti i važeću vozačku dozvolu minimum dve godine i da se upiše u rubrici „drugi vozač˝ ovog ugovora;
 • Da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti;
 • Da iznajmljenim vozilom ne prelazi državu SRB, bez dozvole Najmodavca;
 • Da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu, niti otuđiti isto.

Član 2.

Ukoliko u slučaju nepažnje dođe do oštećenja guma, felni i donjeg stroja vozila, pogonskog mehanizma vozila ili ma kog drugog oštećenja vozila Najmodavca, a pri tome nije došlo do saobraćajne nezgode, Korisnik usluga je dužan da odmah obavesti Najmodavca, kao i da isplati Najmodavcu celokupnu štetu iznosa troškova popravke vozila i iznos izgubljenog dnevnog najma vozila po važećem cenovniku za vreme trajanja popravke vozila.

Član 3.

Ukoliko Korisnik usluga prekrši bilo koju odredbu ili uslov iz člana 1. i člana 2. Ugovora o najmu, obavezuje se da nadoknadi Najmodavcu svu i svaku štetu, koja zbog toga proizađe, a čiji će obim utvrditi Najmodavac.

Član 4.

Za gubitak dokumenata ili ključeva zaračunavamo odštetu od 300,00 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Član 5.

Najmodavac će Korisniku usluga, uz predočenje potvrde o izvesnom plaćanju, nadoknaditi troškove redovnog održavanja vozila(izuzev troskova pranja vozila) a uz obaveznu prethodnu saglasnost najimodavca vozila.

Član 6.

Korisnik usluga se obavezuje da će Najmodavcu, na njegov prvi zahtev, odmah platiti:

 • Iznos za dnevni najam i pređenu kilometražu za iznajmljeno vozilo i ostale troškove koji se zaračunavaju;
 • Za korišćenje vozila, po važećem cenovniku;
 • Iznose novčanih kazni izrečenih protiv Korisnika usluge u vezi korišćenja vozila, a prouzrokovane krivicom Korisnika usluga(kršenje saobraćajnih propisa);
 • Troškove (sudske i advokatske), nastale zbog naplate potraživanja Najmodavca;

Član 7.

U slučaju neizmirenja troškova nastalih ovim ugovorom, Najmodavac će pokrenuti protiv Korisnika usluga sudski postupak radi naplate svojih potraživanja i obračunti zateznu kamatu.

Član 8.

Prilikom korišćenja iznajmljenog vozila, Korisnik usluga je u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima osiguranja, osiguran za zakonsku odgovornost za štete pričinjene trećim licem, a vozilo je osigurano i polisom kasko osiguranja, ali Korisnik usluge i u slučaju da nije kriv, snosi 10% učešća u šteti. Ukoliko je do oštećenja vozila došlo krivicom Korisnika usluge isti je odgovoran i za štetu u vidu izmakle koristi koja nastane zbog nekorišćenja (stajanja oštećenog vozila za sve vreme trajanja popravke). Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku.

Član 9.

Korisnik se obavezuje da će u vreme kad ne koristi vozilo obavezno zaključavati vozilo i ključeve od istog nositi sa sobom, a ukoliko vozilo poseduje alarm uređaj Korisnik usluge je obavezan da ga aktivira prilikom svakog izlaska iz vozila.

Član 10.

Korisnik se obavezuje da će za vreme trajanja najma voditi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, redovno proveravati tečnost za hlađenje, ulje, pritisak u gumama, te vršiti neophodne zamene ulja,a uz prethodnu saglasnost najimodavca vozila.Troškovi koje korisnik može imati usled navedenog mogu se priznati uz priložene račune. Korisnik se smatra odgovornim i obavezan je da nadoknadi celokupnu štetu nastalu nepravilnim održavanjem vozila.

Član 11.

Sve štete prema trećim licima koje je izazvao Korisnik usluge uz davanje netačnih ili lažnih podataka o sebi, svojoj adresi ili dokumentima snosi isključivo Korisnik usluge.

Član 12.

Za vreme trajanja najma, korisnik će snositi troškove garažiranja, parkiranja, eventualnih prekršajnih kazni i drugih nepredviđenih troškova. Najmodavac ima pravo da naknadno zaduži Korisnika usluge za sve kasnije pristigle prekršaje ili kazne, za koje bude zadužen kao vlasnik vozila.

Član 13.

Korisnik usluge je odgovoran za celokupnu štetu:

 1. učinjenu na vozilu koju on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem alkohola ili droga;
 2. ako je šteta prouzrokovana namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji;
 3. ako vozač u trenutku štete nije imao važeću vozačku dozvolu;
 4. ako je vozaču u trenutku štete bila na snazi zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom;
 5. ukoliko štetu ne prijavi policiji i za nju ne donese policijski zapisnik;

Član 14.

Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga koji se nalazi u, ili na iznajmljenom vozilu.

Član 15.

Korisnik usluga će snositi svu štetu na vozilu, kao štetu uzrokovanu nesavesnim korišćenjem vozila ako grubo prekrši bilo koju opštu uredbu iz ovog ugovora, a na koju se obavezao potpisivanjem ovog ugovora.

Član 16.

Korisnik usluga se obavezuje da će u slučaju saobraćajne nezgode štiti interese Najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva time što će:

 • zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode;
 • osigurati oštećeno vozilo;
 • o šteti, čak i kad je neznatna, odmah obavestiti Najmodavca;
 • pozvati i sačekati dolazak organa saobraćajne policije.
 • u slučaju požara automobila upotrebiti PP aparat

Član 17.

Ako Korisnik usluge propusti da u slučaju nezgode preduzme gore navedene mere, biće odgovoran za sve posledice i štete koje Najmodavcu zbog toga proisteknu.

Član 18.

Ukoliko Korisnik usluge ne vrati vozilo do dogovorenog datuma koji je konstatovan prednjom stranom ugovora i ne izmiri svoje dugovanje, Najmodavac je ovlašćen da podnese nadležnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu za licem i potragu za vozilom prijavi nadležnom Sekretarijatu unutrašnjih poslova.

Član 19.

Minimalno korišćenje usluga 24 časa.

Član 20.

Potrošnja guma se meri pre preuzimanja vozila.Ukoliko guma bude potrošena preko ograničenog po broju kilometara, Najmoprimac je dužan platiti trošak koji će obračunati Najmodavac.

Član 21.

Plaćanje je avansno uz obavezan depozit, propisan po cenovniku.

Član 22.

Dodatno se naplaćuju:

 • Dostava ili preuzimanje vozila van Niša, i van radnog vremena;
 • Pranje jako zaprljanog vozila;
 • Sva oštećenja enterijera i eksterijera, van registrovanog udesa;
 • Izgubljeni ključ alarmnog uređaja.

Član 23.

Bilo kakve izmene ovog ugovora važe samo ako su obe strane saglasne i izjava o saglasnosti sačinjena u pisanoj formi.

Član 24.

Ukoliko Korisnik usluga izmiruje troškove najma kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora, ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše, na ime organizacije, koja je tu kreditnu karticu izdala.

Član 25.

Najmodavac ne odgovara za štete koje Korisnik usluge nastanu zbog kvara na vozilu za vreme trajanja najma, kao ni za štetu koje Korisniku usluge nastanu zbog zakašnjenja prilikom isporuke vozila. Najmodavac ima pravo da izvrši pregled vozila koje se nalazi u najmu kod Korisnika usluge.

Član 26.

U slučaju spora nadležan je sud u Nišu.

Član 27.

Ugovor je sačinjen u dovoljnom broju istovetnih primeraka, po 1 “jedan“ primerak za svaku ugovornu stranu zaključno sa članom 27.ovog ugovora i ovaj ugovor predstavlja slobodnu izraženu volju ugovornih strana, pa ga kao takvog prihvataju i potpisuju.

Za sve informacije budite slobodni i kontaktirajte nas.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!